Tin tức

Bản ghi nhớ Hợp tác của Nhật Bản với Việt Nam về Tu nghiệp sinh

Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ Hợp tác với Việt Nam về Tu nghiệp sinh.
Bản ghi nhớ Hợp tác lần này được ký kết nhằm thực hiện một các phù hợp và thuận lợi công tác chuyển giao công nghệ v.v…từ Nhật Bản sang Việt Nam thông qua cơ chế tu nghiệp sinh với việc xác nhận cam kết trong việc phái cử và tiếp nhận tu nghiệp sinh. Các nội dung chính của Bản ghi nhớ như sau:
 
【Cam kết của Bộ phía Nhật Bản】
・ Thực hiện phù hợp công việc cấp phép, chứng nhận kế hoạch tu nghiệp của các tổ chức quản lý dựa trên các quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện phù hợp cơ chế tu nghiệp sinh người nước ngoài và bảo vệ tu nghiệp sinh.
・  Cung cấp thông tin cho phía Việt Nam trong trường hợp đã tiến hành xử phạt hành chính như rút lại giấy phép hay bãi bỏ kết quả chứng nhận kế hoạch tu nghiệp v.v… của tổ chức quản lý tu nghiệp sinh.
・  Tiến hành điều tra và xử lý phù hợp khi nhận được thông tin từ phía Việt Nam về vấn đề tu nghiệp sinh hay tổ chức quản lý tu nghiệp sinh không phù hợp. Và thông tin về kết quả xử lý cho phía Việt Nam.

 

【Cam kết của Bộ phía Việt Nam】
・  Thực hiện phù hợp công tác chứng nhận đối với các tổ chức xuất khẩu lao động dựa trên các tiêu chuẩn nêu trong Bản ghi nhớ Hợp tác lần này.
・  Cung cấp thông tin cho phía Nhật Bản về việc thực thi xử phạt như rút giấy chứng nhận đối với tổ chức phái cử tu nghiệp sinh.
・ Tiến hành điều tra và xử lý phù hợp khi nhận được thông tin từ phía Nhật Bản về tổ chức phái cử tu nghiệp sinh không phù hợp. Và thông tin về kết quả xử lý cho phía Nhật Bản.
 
【Nội dung thống nhất chung】
・  Tiến hành trao đổi ý kiến định kỳ về công tác vận dụng cơ chế tu nghiệp sinh.
・  Bản ghi nhớ này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2017.

Theo Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam