6400f215

Ch¿ bi¿n tôm xu¥t kh©u t¡i mÙt nhà máy ch¿ bi¿n thçy s£n ß huyÇn Tr§n Á (Sóc Trng). ¢nh: Chí QuÑc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *