Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng

お問い合わせ

CHAU HUNG 国際株式会社

 
本社:Trung Trac, Van Lam, Hung Yen, Viet Nam
日本事業部の所在地:3rd Floor, Luxury Park Views building, No.8 Pham Van Bach street,
Cau Giay district, Ha Noi city, Viet Nam
電話:+84-24-3201-8880
ファクス:+84-24-3201-8885
Eメール:info@chqthb.com