Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng

お問い合わせ

CHAU HUNG貿易株式会社

 
本社:Trung Trac, Van Lam, Hung Yen, Viet Nam
 
電話:+84-4-3795-7643
 
ファクス:+84-4-3795-8222
 
Eメール:info@chauhungjp.com